• slider01.png
Drukuj
PDF

Cele Statutowe

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania działań kulturalnych i podnoszenia poziomu życia, edukacji i świadomości społecznej oraz rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania na rzecz kultury i sztuki.

2. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych organizacji a w szczególności pozyskiwanie środków na realizację celów kulturalnych i zmniejszanie bezrobocia.

3. Rewitalizację terenów poprzemysłowych.

4. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy.

5. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.

6. Prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych.

7. Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.

8. Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

10. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

11. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej.

12. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży w tym z rejonów zagrożonych bezrobociem.

13. Finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

14. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych.

15. Ochrona, wspieranie oraz promowanie środowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu oraz idei zrównoważonego rozwoju.

16. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim.

17. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

18. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

19. Działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna)

20. Działania informacyjno- promocyjne wśród mieszkańców Polski i innych państw Europy mające na celu zwiększenia świadomości na temat Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem przeprowadzenia działań informacyjnych o sposobie funkcjonowania instytucji UE.